Einde Stoutfonds in zicht

Illegale jongeren mogen zo goed als zeker stage lopen

09 DECEMBER 2012, EINDHOVEN
Samenvatting
Het Stoutfonds, dat boetes betaalt voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen, heeft de finish in zicht. Gisteren meldde minister Asscher in het programma Nieuwsuur dat de kwestie in het kabinet besproken is en dat het hoger beroep wordt ingetrokken.

Eindhoven, 9 december 2012 - Het Stoutfonds, dat boetes betaalt voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen, heeft de finish in zicht. Gisteren meldde minister Asscher in het programma Nieuwsuur dat de kwestie in het kabinet besproken is en dat het hoger beroep wordt ingetrokken. Eerder had namelijk de rechter voormalig minister Kamp hierop teruggefloten. Het nieuwe standpunt van het kabinet-Rutte 2 maakt de weg vrij om deze kwestie nu eindelijk te regelen, en daarmee vervallen het nut en de noodzaak van het Stoutfonds.

Het Stoutfonds, een initiatief van sociaal investeerder Start Foundation, werd in september 2011 opgericht. Aanvankelijk om de boetes te betalen die scholen en stageaanbieders kregen wanneer zij jongeren zonder geldige verblijfsdocumenten toch stage lieten lopen. Later hielp het fonds ook diverse jongeren aan stages, omdat binnen het netwerk van Start Foundation veel bedrijven waren die deze stages aanboden. Tot op heden werd er nog geen enkele boete betaald, maar werden wel vijf garantverklaringen afgegeven om in geval van boete te betalen. Zo’n twaalf jongeren werd via het netwerk een stage aangeboden.

De problematiek is al enkele jaren oud. Er spelen drie conflicterende wetten. Artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), waarin staat dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), die voorschrijft dat stages onlosmakelijk deel zijn van het onderwijscurriculum. En de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die stages aanmerkt als werk en waarvoor derhalve een werkvergunning nodig is. Diverse bewindslieden zegden ooit toe de stageproblematiek op te lossen, maar het kwam er maar niet van. Het kabinet-Rutte 1 wilde niet bewegen op dit dossier, ondanks een meerderheid in de Kamer en klemmende oproepen van o.a. werkgevers, werknemers en MBO Raad.

Het Stoutfonds houdt wel een kleine slag om de arm. In de berichtgeving wordt benadrukt dat de stages alleen mogelijk zouden zijn voor mbo-leerlingen die een zogeheten BOL-opleiding volgen. Dat impliceert dat leerlingen van bijvoorbeeld praktijkscholen en hbo-instellingen buiten de ‘vrijstellingsregeling’ gaan vallen. Dat is een ongelijke behandeling, waarvan maar de vraag is of die houdbaar is. Het Stoutfonds is van mening dat alle stages die opgenomen zijn in het onderwijscurriculum, hieronder zouden moeten vallen. Dat de stages onbezoldigd dienen te zijn en dat leerlingen voor hun 18e aan de opleiding gestart moeten zijn, is begrijpelijk en te rechtvaardigen vanuit de wet.
Citaten
"Minister Kamp maakte in juni bekend in hoger beroep te willen gaan tegen dit vonnis. Een mededeling waar het Stoutfonds bij monde van Start Foundation-directeur Jos Verhoeven verbaasd op reageerde: “Ik dacht dat we ondertussen op het kruispunt van het gezond verstand waren gekomen. De rechter heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken, het politieke landschap is veranderd, dus wij dachten dat het Stoutfonds wel opgedoekt kon worden.”" Jos Verhoeven, directeur Start Foundation
Afbeeldingen
Over Start Foundation

Start Foundation is een maatschappelijk investeerder die wil dat mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, daar ook een plek vinden. Start Foundation investeert daarom jaarlijks 4 miljoen euro in bedrijven en projecten die onze doelgroepen helpen om aan werk te komen. Het gaat daarbij om mensen die niet makkelijk een baan vinden, zoals voortijdig schoolverlaters, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Oud-bestuurders zijn onder meer Johan Stekelenburg†, Bert de Vries en Wim Kok. Huidige bestuurders zijn  Anton Westerlaken en Titia Siertsema. Het bronkapitaal van Start Foundation is afkomstig van de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002.

berichten